منصوره مطهری نژاد

منصوره مطهری نژاد

AI in Production
Deep Learning
Machine Learning
Image Processing
Data Wrangling
Python Programming
گواهی‌نامه‌های کسب‌شده
 • تشخیص کووید-19 با استفاده از تصاویر CT-scan (توسعه)
  دوشنبه 25 مرداد 1400

  مجموعه شناسا تایید می‌نماید که منصوره مطهری نژاد با موفقیت دوره کارآموزی "تشخیص کووید-19 با استفاده از تصاویر CT-scan (توسعه)" را گذرانده است.

  مهارت های کسب شده
  Python Programming Data Wrangling Image Processing Machine Learning Deep Learning AI in Production
  تشخیص کووید-19 با استفاده از تصاویر CT-scan (توسعه)