این وب‌سرویس با گرفتن تصویر یک کارت بانکی،‌ مختصات و اطلاعات کارت بانکی (مانند شماره کارت) را استخراج کرده و برمی‌گرداند. از این وب‌سرویس می‌توان در محصولاتی با هدف ساده کردن کارهای بانکی استفاده کرد.

برای استفاده از این وب‌سرویس باید تصویری شامل یک کارت بانکی برای سامانه ارسال شود. پس از بررسی تصویر ارسالی، شماره کارت بانکی بازگردانده می‌شود. این سامانه برای کارت بانک‌های مختلف قابل استفاده است.