تکنولوژی محو کردن چهره ها یا Face Bluring با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی چهره های شناسایی شده را محو می کند. این وب سرویس می تواند در کاربرد های امنیتی جهت شناسایی نشدن هویت افراد موردنظر استفاده شود.