علیرضا طوماری

علیرضا طوماری

AI in Production
Deep Learning
Machine Learning
Image Processing
Data Wrangling
Python Programming
گواهی‌نامه‌های کسب‌شده